Türkiye’nin en eski ve köklü kurumlarından olan Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü (BYEGM), basın tarihimizin en yakın tanıklarından biri. Genel Müdürlük; 1857’de Matbuat Müdürlüğü, 1920’de Matbuat ve İstihbarat Müdüriyeti Umumiyesi ve 1984’e gelindiğinde Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü adlarını aldı. Basınımızın güçlenmesinde merkezi bir rol üstlenen BYEGM bugün 717 çalışanıyla, bir yandan ülkemizde yaşanan gelişmelerin dünya basınındaki yansımasını takip ediyor, bir yandan politika üretme süreçlerine katkı sağlıyor bir yandan da Türkiye’nin etkin tanıtımı için çalışmalarına hız kesmeksizin devam ediyor.

Dünyayı izliyor, Türkiye’yi anlatıyoruz

BYEGM Haber Merkezi’nde günün her saati dünya basını takip ediliyor, gündemin nabzı tutularak ülkemiz ile ilgili çıkan haberlerin 40 dilden Türkçeye tercümesi yapılıyor. Devlet Enformasyon Sistemi’ne (DES) aktarılan dünya ve Türkiye medyasındaki gündeme ilişkin haberler doğru ve hızlı bir şekilde devletin ilgili makamlarına iletiliyor.

Basın alanında Türkiye’nin uluslararası etkinliğini artırmak amacıyla Afrika’dan Amerika’ya, Ortadoğu’dan Balkanlar’a çeşitli konularda medya buluşmaları, seminerler ve forumlar düzenleyen BYEGM, uluslararası işbirliği mekanizmalarını hayata geçiriyor.

Gerçekçi bir Türkiye algısı için

Dünya genelinde doğru bir Türkiye algısının oluşturulması hedefiyle merkez teşkilatı, 17 il müdürlüğü ve yurtdışındaki 39 basın müşavirliği/ataşeliği ile çalışmalarını sürdüren BYEGM, aynı zamanda yerli ve yabancı basın mensuplarının işlerini daha kolay ve özgürce yapabilmeleri için pek çok faaliyeti aynı anda yürütüyor. Yabancı gazetecilerin akreditasyonu, sarı basın kartı düzenlemesi, mihmandarlık hizmetleri ile hizmet damgalı (gri) pasaport işlemleri Genel Müdürlük tarafından gerçekleştiriliyor.

Güçlü basın, güçlü demokrasi

Güçlü bir yerel medyanın, güçlü bir demokrasinin anahtarı olacağının bilinciyle BYEGM, yerel medyanın güçlendirilmesi için eğitim seminerleri, bilgilendirme toplantıları, gazeteci değişim programları ve basın özendirme yarışmaları düzenleniyor.

Yeniliğe öncülük etmek

İletişim teknolojilerinde yaşanan baş döndürücü gelişmeleri yakından takip eden BYEGM, basınımızın “Yeni Medya” düzenine entegrasyonu için yeni metot ve yaklaşımlar geliştiriyor. Geleneksel medyanın geleceği yakalayabilmesi ve gücünü koruyabilmesi için web ve mobil tabanlı uygulamalar ile sosyal medya alanlarındaki yeni fırsatları araştıran Genel Müdürlük, eğitim ve bilgilendirme toplantılarıyla gerek basın gerekse kamu aktörlerine danışmanlık hizmeti veriyor.

Misyon: Ulusal ve uluslararası medyayı yakından izleyerek kamuoyunu ve ilgili makamları zamanında ve doğru bilgilerle aydınlatmak, hükümet faaliyetlerini ve yapılan hizmetleri iç ve dış kamuoyuna etkin bir biçimde anlatmak; basın mensuplarının çalışmalarının kolaylaştırılmasına ve basının gelişimine katkıda bulunmak; Ülkemizin tanıtılmasına yönelik faaliyetlerde bulunarak ilgili kurumlarla koordineli şekilde iletişim stratejilerini oluşturmaktır.
 
Vizyon
: Dünyada gerçekçi bir Türkiye algısının yerleşmesine, Ülkemizde güçlü ve özgür basın ortamının sağlanmasına katkıda bulunan referans bir kurum olmaktır.

19. yüzyılın ilk çeyreğinde Osmanlı İmparatorluğu içinde çeşitli milletlerin gazete çıkarması, Türkçe gazetelerin yayınlanması ve nihayetinde Türklerin de gazete çıkarmaya başlaması ile Bâb-ı Âli gazetelerin önemini anlamış, resmî bir gazetenin çıkarılmasını istemiştir. Bunun yanında sayıları gün geçtikçe artan gazeteleri bir düzene sokmak amacıyla bir müdürlük kurulması gerektiği düşünülmüştür.

Bunun için 1862 yılında Maârif-i Umumiye Nezaretine bağlı olarak Matbuat Müdürlüğü kurulmuştur. 1864 yılında düzenlenen ilk Matbuat Nizamnamesi ile de Matbuat Müdürlüğünün görevleri sayılmıştır.

Ancak milli mücadele sırasında Matbuat Müdürlüğü İstanbul’da varlığını devam ettirirken 23 Nisan 1920 tarihinde Ankara’da kurulan Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında yeni bir yapılanmaya gidilmesi zorunlu hale gelmiştir.

Milli mücadelenin başarılı olması, milletin inancının sağlanması,milletin birlik ve beraberliği ile verilen mücadelenin yurt içi ve yurt dışında anlatılması amacıyla gerekçesini bizzat Mustafa Kemal Atatürk’ün kaleme aldığı 7 Haziran 1920 tarih ve 6 sayılı “Matbuat ve İstihbarat Müdüriyet-i Umumiyesi Teşkiline Dair Kanun” ile TBMM ve aynı zamanda İcra Vekilleri Heyeti Reisine doğrudan bağlı olarak "Matbuat ve İstihbarat Müdüriyeti Umumiyesi" kurulmuştur.

Milli mücadele davası ile doğan “Matbuat ve İstihbarat Müdüriyeti Umumiyesi” yalnız tüm matbuat emirlerinin kaynağı olmakla bırakılmamış, iç ve dış yayın aracılığıyla aydınlatma ve istihbarat işleri ile ilgilenmek görevleri de kendisine verilmiştir.

Daha sonraki dönemlerde çalışmalarını farklı isimler altında ve değişik bakanlıklara bağlı olarak sürdüren Genel Müdürlük, nihayet 18 Haziran 1984 tarihinde yayımlanan 231 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile “Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü” adı altında teşkilatlandırılmış ve o tarihten bu yana Başbakanlığa bağlı olarak faaliyetlerini yürütmektedir.

  • Devletin tanıtma siyasetinin ve tanıtma ile ilgili alanlarda Hükümetçe uygulanacak stratejilerin tespitine yardımcı olmak,

  • Kamuoyunun ve ilgili makamların zamanında ve doğru bilgilerle aydınlatılmasını ve bu  faaliyetler  için  gerekli aydınlatıcı ve tanıtıcı bilgi akımını sağlamak,

  • Hükümet  faaliyetlerinin  ve  yapılan hizmetlerin iç ve dış kamuoyuna  etkin  bir  biçimde  yansıtılmasına  ve  bunların kamuoyu üzerindeki etkisinin belirlenmesine ait hizmetler yapmak,

  • Basınla ilgili münasebetlerin düzenlenmesi ve basının güçlendirilmesi için gerekli faaliyetlerde bulunmak,

  • Yerli ve yabancı basın-yayın organlarının ve mensuplarının çalışmalarını  kolaylaştırmaya  yönelik tedbirleri almak, bu hususta gerekli düzenlemeleri yapmak,

  • Türkiye aleyhindeki propaganda faaliyetlerini takip etmek değerlendirmek ve sorumlu kamu kuruluşları ile işbirliği yapmak, gerekli karşı tedbirleri almak,

  • Türkiye'nin dış tanıtma faaliyetlerini yönlendirmek ve bu amaçla kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör kuruluşları, meslek kuruluşları, amaca yönelik vakıflar, dernekler gibi teşekküllerle işbirliği yapmak,

  • Yabancı ülkelerde Türkiye'nin menfaatleri doğrultusunda yapılan aydınlatma faaliyetlerine katılmak,

  • Enformasyon ve aydınlatma faaliyetlerini Türkiye'nin dış politikasını destekleyecek şekilde düzenlemek ve Dışişleri Bakanlığı ile işbirliği suretiyle yürütmek.